1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen met de koper. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de koper, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de koper een gelijkaardige clausule bevatten.

2. De leveringstermijnen zijn benaderd , tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders geconfirmeerd bij de orderbevestiging. Een annulatie van een order is een contractbreuk die aanleiding geeft tot een conventionele schadevergoeding van 20% onverminderd ons recht een hogere schade te bewijzen.

3. De facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag. Bij gebreke aan tijdige integrale betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand (= 12% op jaarbasis) op het uitstaande bedrag. Bovendien zal het bedrag van de factuur als dan van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 75 en een maximum van €185 ten titel van forfitaire schadevergoeding. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de verkoper. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.

4. Leverings- en plaatsingstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven. De koper kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de levering of plaatsing om een bestelling te annuleren of om welkdanige schadevergoeding te eisen.

5. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen aan de koper of diens aangestelde dan wel, bij gebreke daaraan, op het door de koper aangeduide leveringsadres.

6. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling. De koper verbindt er zich toe de goederen tot aan de volledige betaling in natura onder zich te houden en deze op geen enkele wijze onroerend te laten worden door bestemming of incorporatie, noch deze te vermengen met andere onroerende goederen. In geval van laattijdige betaling, machtigt de koper bij deze onherroepelijk de verkoper om de goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom van € 75,00 per dag dat de koper hiermee in gebreke blijft.

7. Bij het afsluiten van een onderhoudspakket van 1 jaar is het mogelijkheid van een vooropzeg van twee maanden per aangetekende brief, Na 1 jaar wordt dit contract stilzwijgend verlengt voor eenzelfde periode.

8. Zonder afbreuk te willen doen aan de wettelijke garantie, heeft de klant geen vorderingsrechten jegens SEKURA op basis van een eventueel van toepassing zijnde fabrieksgarantie. De door de producent afgegeven fabrieksgarantie geldt tussen de klant en de producent volgens de door de producent opgelegde voorwaarden. In het geval dat SEKURA zou overgaan tot herstelling of vervanging van het materiaal in het kader van deze fabrieksgarantie, zijn alle door SEKURA gemaakte kosten voor rekening van de klant. Het betreft onder meer kosten voor verplaatsing en gemaakte werkuren.

9. Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken van de geleverde goederen, dienen binnen de vijf dagen na levering bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de twee maanden na ontdekking ervan, op dezelfde wijze gemeld te worden. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.

10. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de koper. De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.

11. Om rekening te houden met eventuele schommelingen van de lonen en de daarbij horende sociale lasten, alsmede van de basisprijzen van zekere materialen, die zich in de loop van opdracht voordoen, wordt het bedrag van de onderscheidene betalingen aangepast volgens het Typebestek 101 van 1987 (art. 13§2a Wet van het Typebestek).

12. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel zich bevindt.