Algemene verkoopsvoorwaarden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in onze onderneming Sekura vof stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze “algemene verkoopvoorwaarden” hebben we opgeplitst in de algemene voorwaarden bij aankoop van goederen bij Sekura vof en de algemene voorwaarden die gelden bij installatie van één van onze systemen.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder “Sekura”, de firma Sekura vof verstaan.

Algemene voorwaarden bij aankoop van goederen

Omtrent de goederen

Alle producten die door Sekura aangeboden worden op de website, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Vele van deze specificaties krijgen we echter van onze leveranciers. We nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten op onze website. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden.

Omtrent een geplaatste bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Sekura wanneer Sekura de orderbevestiging ontvangt van uw bestelling op de website of via mail.

Mocht een artikel op de website niet meer voorradig zijn op het moment van bestelling, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en een alternatief aanbieden. Mocht dit u niet bevallen , kan u steeds beslissen uw bestelling te annuleren.

Sekura kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bestellingen gedaan door minderjarigen of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

De consument heeft het recht aan Sekura mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Met uitzondering de producten die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant, bijvoorbeeld de camerabewakingstickers ‘met tekst op maat’.
U zal de kosten betalen voor het terugsturen van de goederen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na het inroepen van het verzakingsrecht op voorwaarde dat de teruggestuurde goederen ook in ontvangst van Sekura zijn.

Omtrent levering van uw product

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.

Sekura doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product op het gevraagde leveradres wordt aangeboden 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. Deze levertijden zijn louter indicatief en Sekura kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt ‘verlies of beschadiging of verkeerd product geleverd ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte te brengen binnen de 14 kalenderdagen nadat u een bevestiging van verzending via mail ontving. Sekura houdt zich het recht om uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar

info@sekura.be

Wij sturen u kosteloos de vervangproducten op. Sekura kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Betaling

De facturen zijn onmiddellijk te betalen, tenzij op de factuur anders opgegeven. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 5% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 25 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.
Indien de klant na aanmaning in gebreke blijft , is Sekura bevoegd deze bedragen met incassokosten en een administratieve kost van 15 euro te verhogen. De incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, ook als deze een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. Buitengerechterlijke incassokosten zijn alle kosten die Sekura dient te maken ter inning van haar vordering op de klant.

Garantie

Indien de goederen een ontwerp-, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft klant recht op herstelling van de goederen. Sekura kan er voor kiezen de goederen te vervangen indien de herstelling op bezwaren stuit. De klant heeft slechts recht op vervanging indien de herstelling van de goederen niet mogelijk is. Indien er producten met een fabricagefout worden geleverd, rust uitsluitend op de fabrikant de verplichting de goederen te herstellen/ te vervangen. Sekura zal de belangen van de klant naar best vermogen behartigen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de termijn waarbinnen de fabrikant voor herstel of vervanging zorg draagt.

Geschillen

De Belgische wet is van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Sekura en de klant, voor zover dit geschil tot de competentie van de Rechtbank behoren, zullen berecht worden door de Rechtbank te Brugge.

Algemene voorwaarden bij installaties door Sekura

Al de prestaties van Sekura worden afgesloten op basis van onderstaande algemene voorwaarden.

Omtrent offertes

Een aangeboden offerte is slechts geldig tijdens de aangeduide optietermijn. De aangeboden offerte is steeds vrijblijvend.

Betaling

De facturen zijn onmiddellijk te betalen, tenzij op de factuur anders opgegeven. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 5% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 25 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.
Indien de klant na aanmaning in gebreke blijft, is Sekura bevoegd deze bedragen met incassokosten en een administratieve kost van 15 euro te verhogen. De incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, ook als deze een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. Buitengerechterlijke incassokosten zijn alle kosten die Sekura dient te maken ter inning van haar vordering op de klant. Sekura blijft eigenaar van de afgeleverde goederen, zolang de klant niet of onvolledig heeft betaald.
Bij overschrijding van de betalingstermijn en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Sekura bevoegd de geleverde zaken zonder ingebrekestelling, bij de klant of derden die de goederen van de klant houdt, terug te halen of te doen ophalen.

Prijsverhogingen

Alle tijdelijke diensten en installaties/services niet voorzien in de overeenkomst, zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en onderhevig aan prijsstijgingen tegen de invoegezijnde prijzen. Deze prijzen zullen verhoogd worden met het indexcijfer van de consumptieprijzen, behalve toepassing van de eventuele wettelijke beperkingen. Sekura houdt zich het recht haar prijzen aan te passen voor andere redenen dan deze in verband met de index: dit zou het geval zijn, indien de kostprijzen zouden verhogen o.i.v. gebeurtenissen andere dan deze die in aanmerking komen voor het bepalen van de index.

Verantwoordelijkheden en verzekering

Sekura staat slechts in voor de schade berokkend door of te wijten aan nalatigheden van haar personeel, voor zover deze gedekt zijn door de verzekeringspolissen die zij onderschreven heeft, op het ogenblik van het schadegeval. De prijzen van de onderneming zijn berekend, rekening houden met het feit dat haar verantwoordelijkheid beperkt is tot deze gevallen en dat slechts een vordering tot schadevergoeding kan ingediend worden in de mate van de dekkingen voorzien in de bedoelde polissen. Op verzoek zal Sekura een kopie van de verzekeringsvoorwaarden, toepasselijk op ieder schadegeval ter beschikking stellen van de klant. Om recht te hebben op schadevergoeding moet iedere schade zonder verwijl en schriftelijk aan Sekura bekend gemaakt worden.

De prestaties die Sekura aan de klant belooft uit te voeren, ziet Sekura als een verplichting om de nodige middelen in te zetten, doch niet als een verplichting om tot het beloofde resultaat te komen.

Geschillen

De Belgische wet is van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Sekura en de klant, voor zover dit geschil tot de competentie van de Rechtbank behoren, zullen berecht worden door de Rechtbank te Brugge.