Camera wetgeving

camera wetgeving

Titel: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen. Vergeet uw aanvraag niet in te dienen voor 10 januari 2018.

 

Wij zouden jullie willen informeren over de nieuwe wetgeving voor ondernemingen die camera systemen plaatsen.

Onderstaande info is een samenvatting die wij voor jullie hebben gemaakt, louter informatief en niet bindend.

De wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd vervangen door de nieuwe wet van 2 oktober 2017 (gepubliceerd in het B.S. op 31/10/2017 en in werking getreden op 10 november 2017). Hierdoor vallen ondernemingen die camerasystemen plaatsen onder het toepassingsgebied van deze nieuwe wet. Dit heeft tot gevolg dat elke onderneming die camerasystemen plaatst over een vergunning voor camerasystemen moet beschikken, afgeleverd door de minister van Binnenlandse Zaken.

 1. 1.      Wie moet een vergunning aanvragen?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera’s aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekendmaakt, dient een vergunning te bekomen.

 1. 2.      Vergunningsprocedure

De vergunningsprocedure verloopt via volgende stappen: – de betrokken onderneming dient een aanvraag in om een vergunning als onderneming voor camerasystemen te bekomen; de aanvraag is vergezeld van een aanvraagdossier.

 • eenmaal het dossier volledig is, onderzoekt de FOD Binnenlandse Zaken of aan alle vergunningsvoorwaarden voldaan is
 • de minister of de door hem gedelegeerde ambtenaar neemt een beslissing over de vergunningsaanvraag
 • het besluit over de vergunningsaanvraag wordt aan de aanvrager genotificeerd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvrager niet aan alle vergunningsvoorwaarden voldoet of indien hij onvoldoende zijn medewerking verleende om een volledig aanvraagdossier te kunnen samenstellen.
 1. 3.      Aanvraagdossier (zie bijlage)

Het aanvraagdossier dient volgende elementen te bevatten:

 • De aanvraag tot het bekomen van een vergunning geschiedt door middel van een aangetekende brief  uitgaande van de aanvrager en is gericht aan: FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid, Waterloolaan, 76, 1000 Brussel. De brief moet nadrukkelijk vermelden dat de aanvrager zijn aanvraag doet om een vergunning te bekomen als onderneming voor camerasystemen. De aanvraagbrief vermeldt ook het ondernemingsnummer waarmee de onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de contactpersoon voor de aanvragende onderneming met vermelding van zijn telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wat betreft de onderneming

a) De statuten van de onderneming, waarbij in het maatschappelijk doel melding wordt gemaakt van de activiteit conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen.

b) Een correct en volledig ingevuld exemplaar van de bijlage 1 verbonden aan het Koninklijk Besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.

 • Wat betreft het personeel van de onderneming (zelfs ingeval het een éénmanszaak betreft):

a) het aantal personeelsleden van de onderneming.

b) een lijst van het leidinggevend personeel en de leden van de raad van bestuur met vermelding van hun naam, voornamen, rijksregisternummer en datum van indiensttreding.

Onder leidinggevend personeel dient te worden verstaan:  – Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van  de statuten en de rechtsvorm van de onderneming)

Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.”

c) een lijst van het uitvoerend personeel (dit zijn personeelsleden die activiteiten inzake conceptie, installatie, onderhoud of herstel van de camerasystemen uitvoeren) met vermelding van hun naam, voornamen, rijksregisternummer, datum van indiensttreding en hun taakomschrijving (conceptie, installatie, …).

d) een correct en volledig ingevuld exemplaar van de bijlage 2 verbonden aan het Koninklijk Besluit betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.

e) het leidinggevend personeel en de personen die in de raad van bestuur zetelen, dienen bij de aanvraag tot erkenning, hun schriftelijke instemming te verlenen met het in de wet bedoelde onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

 1. Administratieve kosten

Artikel 52 van de wet bepaalt dat er administratieve kosten dienen betaald te worden. Deze betaling is verschuldigd om de administratieve kosten van de overheid te dekken die voortvloeien uit de behandeling van het dossier. U houdt dus best rekening met een verzoek tot betaling van deze administratieve dossierkosten op het moment van de beslissing van uw aanvraag. Deze dossierkost is momenteel voorzien voor de gehele sector van de private en bijzondere bewaking en bedraagt 1000 euro.

 1. Opleidingsvoorwaarde voor het uitvoerend en leidinggevend personeel

De regelgeving voorziet voor zowel leidinggevend als uitvoerend personeel een opleidingsvereiste. Het uitvoeringsbesluit dat deze opleiding definieert en inhoud geeft, is momenteel nog niet in voege. Vanaf het moment dat dit besluit in werking treedt, zullen de betrokken ondernemingen ingelicht worden.  Het indienen van een aanvraag is tot dat ogenblik mogelijk zonder vervulling van deze uitoefeningsvoorwaarde.

 1. Voorlopige voortzetting van de activiteiten.

De behandeling van alle nieuwe vergunningsaanvragen voor de ondernemingen voor camerasystemen zullen de nodige tijd in beslag nemen vooraleer er een definitieve beslissing genomen kan worden omtrent de vergunningsaanvraag. In afwachting van een definitieve beslissing kunnen de ondernemingen hun activiteiten voortzetten op voorwaarde dat zij bij onze diensten uiterlijk 2 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet private en bijzondere veiligheid een vergunningsaanvraag bezorgen en ze bij hun vergunningsaanvraag bewijsstukken overmaken dat zij de activiteiten op 10 november 2017 reeds uitoefenen.

Indien geoordeeld wordt dat ze hun activiteiten kunnen voortzetten, zullen de aanvragers een aangetekende brief ontvangen van de administratie van Binnenlandse Zaken. Ze kunnen deze brief tot uiterlijk de datum waarop een beslissing wordt genomen over de aanvraag van hun vergunning, gebruiken om ten aanzien van derden (klanten, …) aan te tonen dat ze wel degelijk in regel zijn om deze activiteiten uit te oefenen. Ondernemingen die niet aan de voorwaarden voldoen om deze activiteiten voorlopig voor te zetten, worden hiervan op de hoogte gebracht en moeten wachten om deze uit te oefenen of aan te bieden tot de datum waarop ze een vergunning bekomen hebben van de minister van Binnenlandse Zaken. Om de activiteiten verder te zetten, dient de . Bijkomend dient de onderneming aan te tonen dat zij de vergunningsplichtige activiteit reeds vóór 10 november 2017 uitoefende. Dit  bewijs kan geleverd worden door het overmaken van stavingsstukken zoals een bestelbon, factuur, offerte, contract, …. Een loutere verklaring volstaat niet.

 1. Verdere informatie

De meest actuele informatie kan u terugvinden op de websites www.besafe.be en www.vigilis.be. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 02 557 33 24  of e-mailadres private.veiligheid@ibz.fgov.be.


Gepubliceerd op 16 mei 2018